DE STICHTING

"Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven" 

De "Stichting Bescherming Wederopbouw Erfgoed Eindhoven" is opgericht op 22 oktober 2002. Zij heeft haar zetel in Eindhoven. De Stichting bestaat uit vrijwilligers die geheel  belangeloos het doel "bescherming van het wederopbouw erfgoed" nastreven. De leden hebben allen een achtergrond in het vakgebied (stedenbouw, architectuur, bouwhistorie, woningbeheer, beleid). In 2022 hebben we nieuwe jonge leden kunnen werven die dagelijks in de praktijk werken aan o.a. wederopbouwprojecten.

De website van de stichting heeft de korte naam: "www.stichtingwederopbouweindhoven.nl".

Het resultaat van de activiteiten is dat langzaam maar zeker de waarde van het wederopbouwerfgoed (de architectuur uit de periode 1940-1965) wordt herkend en erkend, ook in Eindhoven. Desondanks gaat er nog heel veel fout met de wederopbouwpanden en wijken. Aanvankelijk (zie ook Stichtings-statuten) is vooral gewerkt aan het behoud van bedreigde panden. Het accent is daarna óók komen te liggen op: wat kunnen we leren van dit erfgoed en hoe maken we dit erfgoed klaar voor de toekomst.

De Stichting ontvangt voor het uitvoeren van haar kerntaak geen subsidie. De werkzaamheden van het bestuur en leden voor de Stichting worden uitgevoerd op basis van vrijwilligheid. Een vergoeding daarvoor is niet aan de orde. De gemaakte kosten worden door het bestuur en de leden als gift aangeboden aan de Stichting.

De belangrijkste gebouwen en complexen zijn beschreven. De algemene politieke ontwikkeling zal leiden tot minder overheidszorg voor het gebouwde.De standaarden, normen en overige bepalingen die in de bestemmingsplannen vermeld zijn, worden daarmee erg bepalend. 

Alle redenen voor de Stichting om meer richting de gebouweigenaren te acteren. Daarnaast blijft het natuurlijk belangrijk het publiek en de gemeenteraad te bestoken met waarschuwingen en voorstellen. Nationaal gezien krijgt het na-oorlogse erfgoed noodgedwongen meer aandacht. De tijd van de "trespa-renovaties" is voorbij, er wordt wat meer gelet op de bestaande kwaliteiten van de gebouwen. De noodzakelijkheid van duurzaamheidsingrepen maken de instandhoudingsopgave extra uitdagend.

Al met al zal onze agenda voor de komende periode nog meer bepaald worden door het aanhalen van de relaties met het Landelijk platform Wederopbouw, de BNA, de RCE, de TUE, de corporaties, het ACE, gebouweigenaren, ontwikkelaars en architecten.

De Stichting"Bescherming Wederopbouw Erfgoed Eindhoven" heeft ten doel: het behoud en de bescherming van het stedenbouwkundige en architectonische erfgoed uit de wederopbouwperiode van Eindhoven uit de periode van 1940 t/m 1965 en voorts al hetgeen dat er rechtstreeks of zijdelings mee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Partijen die bij de ruimtelijke inrichting van de stedelijke omgeving van Eindhoven zijn betrokken, bewust te maken van de stedenbouwkundige- en architectonische prestaties die de wederopbouwperiode heeft voortgebracht,
  • Aandacht te vragen en belangstelling te wekken voor dit erfgoed door het bevorderen van inzicht in de kwaliteit die voor deze genoemde periode kenmerkend is, in het bijzonder bij ruimtelijke ingrepen in de bestaande bebouwing van Eindhoven
  • Het kritisch volgen van de besluitvorming, zowel mbt. beleid als het geven van omgevingsvergunningen.
  • Het bevorderen van het plaatsen van dit erfgoed op de Rijks- of Gemeentelijke Monumentenlijst.
  • Het zelf verrichten of initiëren van onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis, het gebruik en verschijningsvorm.
  • Het initiëren van ruimtelijk onderzoek naar mogelijkheden van verdichten in wederopbouwgebieden.
  • In algemene zin op te treden ten behoeve van een meer en wijder verbreid respect voor de stedenbouw en architectuur uit de Wederopbouwperiode.
Ir. H. van Helmondvoorzitterarchitect
Dr.ir. P.Beekmanere-voorzitterstedenbouwkundige
Ing. H.G.F.E. van Buulsecretarisbouwkundige
J. Hüskenpenningmeesterarchitectuurhistoricus
Ing. M. van Leen lid architect
Ing. F. Adriaanselidarchitect BNA
Ir. B.J. Kamerling lid architect
Ir. G. de Bie  lid architect
W. HoldrinetlidStedenbouwkundige Planoloog
Ir. J. van Erninglidarchitect
Ir. J. de BoklidStedenbouwkundige
Ir. P. Deijkerslidarchitect

 

 

De Stichting werkt graag samen met verschillende partijen en individuen.  Allereerst onze zusterorganisatie, de Van Abbestichting: erfgoedwaakhond in Eindhoven. Naar ieder focus hebben we gezamenlijk zorg Post-65 erfgoed, groen, kunst, verdichting van de stad. Bij belangrijke wederopbouwprojecten zoals het Evoluon trekken we ook samen op. Ook hebben we samen regelmatig overleg met de betreffende wethouders en erfgoedambtenaren.

Corporaties, architecten, gebouweigenren, ontwikkelaars, politieke partijen maar ook individuele bewoners weten os te vinden, en wij hen.

Er is ook een vaste samenwerking met het Architectuurcentrum (dag van de architectuur, Open Monumenten Dag, lezingen, publicatie... ).

Hier de linken naar hun websites:

E-mail